Algemene voorwaarden

Download

Artikel 1. Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2. Prijsopgave en Overeenkomst

Dierplaagbeheer doet voorafgaand een prijsopgave. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3. Prijzen

Dierplaagbeheer factureert kosten achteraf op basis van nacalculatie en de prijsopgave dan wel offerte. Dierplaagbeheer informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit over het verloop van de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Uitvoering werkzaamheden

Artikel 4. Uitvoering der werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Dierplaagbeheer, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Dierplaagbeheer met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.

Artikel 5. Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd in rekening gebracht. Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen.

Betaling

Artikel 6. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 2 weken na factuurdatum plaats te vinden.

Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7. Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen bestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zolang op een klacht door Dierplaagbeheer nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

Dierplaagbeheer verplicht zich in te spannen om alle bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat in het algemeen niet toe dat Dierplaagbeheer zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.

Dierplaagbeheer is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Dierplaagbeheer. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Dierplaagbeheer voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van Dierplaagbeheer. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 9. Opzegging en beëindiging

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Dierplaagbeheer gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 10. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen Dierplaagbeheer en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11. Het bestrijden van plaagdieren

  1. Dierplaagbeheer bestrijdt ratten met afschot en mechanische vallen en in uiterste gevallen het gebruik van Rodenticiden in het jaar 2022, in de opvolgende jaren worden geen Rodenticiden meer ingezet wegens veranderde wetgeving.
  2. De weringmaatregelen als door Dierplaagbeheer geadviseerd in de evaluatie na een bestrijdingsactiviteit dragen bij aan het beoogde resultaat en dienen door de opdrachtgever te worden aangebracht.
  3. Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
  4. Mechanische rattenvallen en eventuele camera’s mogen niet verplaatst worden, of na overleg met Dierplaagbeheer.
Download voorwaarden